Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev :

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno - izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno - izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018:

Predsednik Sveta staršev Srednje šole Jesenice je gospod Boštjan Knaflič. 
E-pošta:
Njegova namestnica je gospa Irena Horvat Obreza.
Zapisnik 1. seje Sveta staršev Srednje šole Jesenice v šol. letu 2017/2018
Zapisnik 2. seje Sveta staršev Srednje šole Jesenice v šol. letu 2016/2017
Zapisnik 1. seje Sveta staršev Srednje šole Jesenice v šol. letu 2016/2017


Na vrh strani