Skoči na glavno vsebino

Knjižnični red

Uvodna določba

Knjižnični red ureja odnose med šolsko knjižnico Srednje šole Jesenice in člani kot uporabniki njenih storitev. Določa etiko poslovanja, pravice in dolžnosti knjižnice, uporabnikov in članov knjižnice, dostopnost in pogoje uporabe knjižnice, časovne in druge omejitve pri izposoji gradiva, storitvah in uporabi knjižnice.

1. Knjižnična zbirka

Knjižnica glede na učne načrte posameznih predmetov zagotavlja ustrezen izbor leposlovja, strokovnega, tujejezičnega, referenčnega in neknjižnega gradiva ter serijskih publikacij. Gradivo je dosegljivo v prostem pristopu in je organizirano po sistemu UDK.

2. Katalog

Katalog šolske knjižnice je dostopen v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu COBISS in na spletni strani šole, v rubriki ŠOLSKA KNJIŽNICA, iskanje gradiva.

3. Članstvo

Ob vpisu na Srednjo šolo Jesenice vsak dijak postane član šolske knjižnice. Vsak delavec Srednje šole Jesenice je član šolske knjižnice. Vpisnine in članarine ni, izkaznic ne izdajamo. Članom knjižnice je gradivo dostopno brezplačno. Članstvo se podaljša vsako leto ob začetku šolskega leta.

4. Čas odprtosti šolske knjižnice

Šolska knjižnica je za izposojo odprta vsak dan, po urniku, ki je objavljen na vratih šolske knjižnice in na spletni strani.

5. Izposoja knjižničnega gradiva

Knjige si uporabniki izposojajo za 14 dni. Izposojo knjig je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni. Knjig za domače branje ne podaljšujemo. Nerednim uporabnikom se lahko izposoja začasno odreče. To pomeni, da dijak, ki ima izposojeno gradivo, ki mu je pretekel rok izposoje, si novega gradiva ne more izposoditi, dokler ne vrne zamujenega.

Knjižnično gradivo, ki ga je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice je gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi (enciklopedije, leksikoni, slovarji, priročniki, atlasi) in periodični tisk.

6. Odnos do knjižničnega gradiva in odškodnine

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Pisanje, podčrtavanje, barvanje, mečkanje in trganje knjig je prepovedano.

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. V primeru, da povzročitelj ne zamenja gradiva, se, v višini poškodovanih oziroma uničenih knjig, izda položnica.

7. Obnašanje v prostorih knjižnice

S knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici moramo ravnati skrbno in odgovorno. V knjižnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice. Vstopamo tiho, pozdravimo, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo dijakov, ki se učijo. Vstop v šolsko knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen. Uporaba elektronskih naprav, ki bi motile knjižnični red, ni dovoljena.

8. Medknjižnična izposoja

Možna je z vsemi vrstami knjižnic v Sloveniji. Če knjižnica, ki gradivo posoja, zaračunava stroške izposoje, fotokopiranja ali pošiljanja, jih v celoti plača uporabnik, ki gradivo naroči.

9. Informacijsko komunikacijska oprema

Računalniška oprema, ki se nahaja v knjižnici je na voljo vsem članom knjižnice po dogovoru s knjižničarko. Prednost pri uporabi računalnikov imajo dijaki, ki iščejo gradivo na COBISS/OPAC-u in, ki potrebujejo informacije za šolsko delo. Dijaki ne smejo spreminjati nastavitev ali nameščati novih programov.

10. Učbeniški sklad

V okviru knjižnice deluje tudi učbeniški sklad.

11. Vračilo gradiva ob koncu šolskega leta

Uporabnik je dolžan pravočasno vrniti izposojeno gradivo, najkasneje do konca šolskega leta, oziroma pred podelitvijo spričeval. Dijaki, ki potrebujejo gradivo za opravljane poklicne mature, zaključnih in popravnih izpitov, si lahko gradivo izposodijo tudi čez počitnice, v dogovoru s knjižničarko.

Dostopnost