Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Ime zavoda: Srednja šola Jesenice

Naslov zavoda: Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Skrajšano ime: SŠ Jesenice

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Odgovorna uradna oseba: Monika Lotrič, univ. dipl. ekon., ravnateljica

Datum prve objave kataloga: 13. 12. 2021

Datum zadnje spremembe: 15. 3. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.ssj-jesenice.si/katalog-ijz

Druge oblike kataloga: Tiskane oblike informacij so dostopne v tajništvu šole v času uradnih ur.

2. Splošni podatki o zavodu in informacije javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1. Kratek opis delovnega področja zavoda

Srednja šola Jesenice je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti za izobraževanje po javno veljavnih programih, ki jih v izvajanje določi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Srednja šola Jesenice je pravna naslednica šole, ki sta jo soustanovili Vlada Republike Slovenije in javno podjetje Železarna Jesenice, d.o.o. z Jesenic s Pogodbo o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola Jesenice« z dne 8. maja 1992, ki je bila ponovno sklenjena dne 2. septembra 1993. Na podlagi izjave o izstopu iz soustanoviteljstva Železarne Jesenice je Vlada Republike Slovenije postala edina ustanoviteljica te šole. S Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola Jesenice« št. 622-02/2001-25 z dne 16. julija 2002 je ustanovitveni akt bil usklajen z zakonodajo.

Srednja šola Jesenice je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola Jesenice« z dne 2. 9. 2008, št: 01403-114/2008/4.

Zavod opravlja javno službo na področjih:

 • P/85.320 – srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
 • P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • R/91.011 – dejavnost knjižnic
 • C/25.620 – mehanska obdelava kovin

Srednja šola Jesenice si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na vseh področjih svojega dela.

Zavod izobražuje mladino v naslednjih izobraževalnih programih:

Srednje strokovno izobraževanje (SSI):

 • Predšolska vzgoja
 • Strojni tehnik
 • Zdravstvena nega

Srednje poklicno izobraževanje (SPI):

 • Mehatronik operater

Nižje poklicno izobraževanje (NPI):

 • Pomočnik v tehnoloških procesih

 

Znotraj šole deluje enota za izobraževanja odraslih, ki odrasle izobražuje v programih:

Srednjega strokovnega izobraževanja (SSI):

 • Strojni tehnik
 • Zdravstvena nega

Srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):

 • Strojni mehanik
 • Mehatronik operater
 • Bolničar-negovalec

Strokovno usposabljanje in usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK).

 

2.2. Organigram in podatki o organizaciji zavoda

2.3. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Kontaktna uradna oseba: Monika Lotrič, univ. dipl. ekon., ravnateljica

Naslov: Srednja šola Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: (04) 581 31 00

2.4. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda s povezavami na vsebino posameznega predpisa v Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIS) in registru predpisov Evropske unije

 

 

Druge povezave na državne registre:

2.5. Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentih po vsebinskih sklopih

Strateški in programski dokumenti:

 • letni delovni načrt za šolsko leto:
 • analiza za šolsko leto
 • letno poročilo za koledarsko leto
 • vsebinski in finančni načrt za koledarsko leto
 • samoevalvacijsko poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto:

Razpisno dokumentacijo in objave pripravljamo skladno s predpisi o urejanju javnega naročanja. Javna naročanja so objavljena na portalu javnih naročil.

Interni akti in pravilniki zavoda:

 • Sklep o ustanovitvi zavoda
 • Šolska pravila
 • Šolska pravila ocenjevanja znanja
 • Pravilnik o notranji sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na delovnem mestu
 • Pravilnik o ugotavljanju prepovedanih substanc
 • Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov
 • Pravilnik o videonadzoru
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Register tveganj
 • Pravilnik o uporabi in hrambi pečatov
 • Pravilnik o gibanju in kroženju knjigovodski listin
 • Pravilnik o popisu
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Poslovnik o delu sveta zavoda
 • Poslovnik o delu sveta staršev

2.6. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi

Postopke vodimo skladno z upravnim postopkom:

 • postopek imenovanja ravnatelja zavoda
 • izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
 • izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc
 • postopki na osnovi pritožb zaposlenih
 • prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik
 • odločanje o pravicah in dolžnostih dijakov
 • podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanje statusa dijaka perspektivnega ali vrhunskega športnika, kulturnika, raziskovalca
 • postopek izključitve dijaka iz šole

2.7. Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod

Zavod ne upravlja z javnimi evidencami.

2.8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna na spletu. Spletna stran podpira vse brskalnike in je prilagojena za prikaz na mobilnih napravah.

Spletni naslov za dostop: https://www.ssj-jesenice.si/katalog-ijz

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v tajništvu v času uradnih ur. Uradne ure so vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 10.00 do 12.00 ure. V času šolskih počitnic so uradne ure posebej objavljene na šolski spletni strani.

Dostop do informacij za ljudi s posebnimi potrebami je omogočen skladno z 12. in 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

Za osebe na invalidskem vozičku je urejen dostop v stavbo prek klančine.

4. Stroškovnik

Zavod zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Prosilcu se posredovanje informacij zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Srednja šola Jesenice še ni prejela zahtev za posredovanje informacij javnega značaja.
Dostopnost